Algemene voorwaarden

Voor alle open trainingen geleverd door Digital Moves, gevestigd in Amersfoort, KvK nummer 52440311, gelden de volgende algemene voorwaarden:

 Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Digital Moves een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus of workshop sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Training : cursus, training, workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Open training: training op basis van open inschrijving.
 5. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Digital Moves, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een training impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Digital Moves aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Digital Moves komen slechts tot stand indien de aanmelding door Digital Moves aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Digital Moves heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Digital Moves die afwijken van standaardbepalingen verbinden Digital Moves slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Digital Moves zijn bekrachtigd.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Digital Moves. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld en zijn exclusief de, op dat moment wettelijk geldende, BTW.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt een factuur welke binnen 7 dagen voldaan dient te worden. Na betaling ontvangt opdrachtgever een bevestiging en is de cursist verzekerd van een plek.
 2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van reden. Een annulering is tijdig indien zij tenminste 7 dagen na datum van inschrijving Digital Moves heeft bereikt (bedenktijd). In geval van een annulering na 7 dagen is Digital Moves gerechtigd om annulering te weigeren en het volledige totaalbedrag van de training als annuleringskosten in rekening te brengen.
 3. Wordt de factuur niet binnen aangegeven periode voldaan, dan behoudt Digital Moves het recht de reservering ongedaan te maken en een andere deelnemer deze plek te laten innemen.
 4. Betalingen voor open workshops en trainingen dienen altijd vooraf voldaan te zijn. Mocht de tijd te kort zijn om het bedrag over te maken, bijvoorbeeld doordat inschrijving op het laatste moment plaatsvindt, dan heeft de deelnemer de keuze het bedrag van de factuur op de dag van training of workshop zelf te voldoen via contante gelden of via pin.
 5. Indien deelnemer voor een organisatie werkt waarbij de betaling een langere periode in beslag neemt dan op de factuur aangegeven, dan dient deelnemer of het zelf voor te schieten of een bewijs te overleggen dat betaling in werking is gezet. Deze betalingen mogen nooit langer dan 30 dagen duren en het verzoek voor de langere termijn betaling dient tijdig bij Digital Moves ingediend te zijn en akkoord bevonden te zijn.
 6. Bij gebreke van tijdige betaling zoals benoemd in het punt 5.5, is Digital Moves gerechtigd een maandelijkse rente van 5%, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend, en incassokosten van 10% met een minimum van €150,- in rekening te brengen.
 7. Digital Moves behoudt te allen tijde het recht een reservering ongedaan maken bij het in gebreke blijven of calamiteiten waarvan de organisatie denkt dat het schade toebrengt of toe kan brengen.
 8. Mocht een deelnemer onverhoopt niet kunnen, dan is het niet mogelijk geld terug te krijgen of een andere trainingsdatum te kiezen. Wel is het mogelijk een vervanger te regelen naar eigen keuze. Dit dient van te voren aangegeven te zijn bij Digital Moves.
 9. Mocht de trainer zelf door overmacht verhinderd zijn op de geplande dag, dan wordt er een andere expert-trainer ingezet of er wordt in overleg en nieuwe datum gezocht. Mocht dat beide niet lukken, dan ontvangt opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur retour.
 10. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Digital Moves Academy zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 1. Digital Moves Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Digital Moves tenzij aan Digital Moves opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Digital Moves op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 5. Digital Moves heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Digital Moves kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Digital Moves op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Digital Moves hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
 6. Digital Moves zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de videotraining. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de trainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. Digital Moves is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Indien en voor zover Digital Moves aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Digital Moves kan worden toegerekend. Digital Moves is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel  7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Digital Moves voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Moves is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Digital Moves en overeenkomsten tussen Digital Moves en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.