Google reviewscore: 4.8
4.8/5

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

Voor alle trainingen, workshops, cursussen en werkzaamheden geleverd door Digital Moves, gevestigd in Amersfoort, KvK nummer 52440311, gelden de volgende algemene voorwaarden:

 Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Digital Moves een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus of workshop of werkzaamheden sluit.
 2. Cursist of deelnemer: kandidaat, toeschouwer, de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan sessie deelneemt.
 3. Open training: training op basis van open inschrijving.
 4. Sessie: sprekersessie, training, workshop of cursus, incompany of privé, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 5. Offerte: voorstel waarin afspraken worden vastgelegd tussen opdrachtgever en een bevoegde medewerker van Digital Moves.
 6. Kennis-sessies: maandelijkse sessies via Zoom op basis van abonnementsvorm met doel professionals verder te helpen met en op LinkedIn.
 7. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Digital Moves, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Acceptatie van een offerte, digitaal of per post, impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk te worden besproken en bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of cursist(en) naar keuze via de website, telefoon of e-mail van Digital Moves aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Digital Moves komen slechts tot stand indien de aanmelding door Digital Moves aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd en deze ook door beide partijen geaccepteerd is. Acceptatie vindt digitaal plaats per mail of via het systeem Teamleader.
 3. Digital Moves heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Digital Moves die afwijken van standaardbepalingen verbinden Digital Moves slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Digital Moves zijn bekrachtigd.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. De prijzen gelden zoals deze in de offerte of mail zijn aangegeven en vermelden de, op dat moment wettelijk geldende, BTW.
 2. Een offerte is tot na het uitbrengen vier weken geldig.
 3. Indien een offerte geaccepteerd is dient de sessie binnen zes maanden na acceptatie van de offerte plaats te vinden anders behoudt Digital Moves het recht de prijs aan te passen.
 4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 7. De tarieven in een offerte voor sessies zijn gebaseerd op het aantal deelnemers. Bij een afwijkend aantal geldt een andere prijs, informeer hier tijdig naar.
 8. Het aantal personen binnen een workshop met laptop is maximaal tien personen. Tot zestien personen is mogelijk met een tweede trainer. Hier zitten extra kosten aan verbonden, informeer hier tijdig naar.
 9. Mocht het aantal deelnemers afwijken van het afgesproken aantal deelnemers op de dag van de sessie, dan blijft bij minder personen de totaalprijs gelijk aan de geoffreerde totaalprijs. Bij meer deelnemers dan in het voorstel geoffreerd, wordt een meerprijs van € 100,00 per persoon extra berekend voor deelname aan de workshop. Hier wordt een naheffing voor gestuurd.
 10. Bijkomende kosten, als huur van locatie, beamer, whiteboard, scherm, enz. komen (indien nodig) voor rekening van opdrachtgever. Als er geen internet beschikbaar is, dan graag van te voren doorgeven. Workshops met laptop vinden alleen plaats indien er internet beschikbaar is.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van reden. Een annulering is tijdig indien zij tenminste 14 dagen na datum van inschrijving Digital Moves heeft bereikt (bedenktijd). In geval van een annulering na 14 dagen is Digital Moves gerechtigd om eventueel annuleringskosten in rekening te brengen, gebaseerd op de nog tussenliggende periode tot de datum van de sessie, zie punt 5.6.
 2. Deze bedenktermijn uit lid 1 geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.
 3. Betalingen dienen vooraf aan de sessie voldaan te zijn. Wordt de factuur niet binnen aangegeven periode, of vooraf aan de sessie, voldaan dan behoudt Digital Moves het recht de reservering ongedaan te maken.
 4. Indien opdrachtgever voor een organisatie werkt waarbij de betaling een langere periode in beslag neemt dan op de factuur aangegeven, kan hier een afspraak voor gemaakt worden met Digital Moves. Deze betalingen mogen echter nooit langer dan 30 dagen duren en het verzoek voor de langere termijnbetaling dient tijdig bij Digital Moves ingediend te zijn en akkoord bevonden te zijn.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling zoals benoemd in het punt 5.3, is Digital Moves  gerechtigd een maandelijkse rente van 5%, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend, en incassokosten van 10% met een minimum van €150,- in rekening te brengen.
 1. Digital Moves behoudt te allen tijde het recht een reservering ongedaan maken bij het in gebreke blijven of calamiteiten waarvan de organisatie denkt dat het schade toebrengt of toe kan brengen.
 2. Tot vier weken voor de sessie kan kosteloos geannuleerd worden. Wordt een gereserveerde sessie geannuleerd op een datum korter dan vier weken van tevoren, dan wordt daarvoor 30%van de workshopkosten in  rekening gebracht aan opdrachtgever. Voor een annulering korter dan twee weken van  tevoren, betaalt opdrachtgever  50% van de kosten. Voor een annulering  korter dan 48 uur van te voren, betaalt opdrachtgever 90% van de kosten.
 3. Heeft de opdrachtgever via Digital Moves een ruimte gereserveerd voor een sessie, dan kan deze tot uiterlijk een maand voor de gereserveerde datum kosteloos geannuleerd worden. Vindt annulering binnen een maand voor de sessie plaats, dan is opdrachtgever verplicht de       betaling voor de reservering in zijn geheel te voldoen aan Digital Moves. Bij gebreke van tijdige betaling geldt de zelfde voorwaarde als punt benoemd in punt 5.4.
 4. Mocht de trainer door overmacht verhinderd zijn op de geplande dag, dan wordt er een andere expert-trainer ingezet of er wordt in overleg met u een nieuwe datum gezocht. Mocht dat beide  niet lukken, dan ontvangt opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur retour.
 5. De optie op een gereserveerde datum blijft gedurende de betaalperiode periode staan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn binnen is, vervalt de optie en bestaat de kans dat de datum niet meer beschikbaar is.

 

Artikel 6. Kennis-sessies

 1. Onze kennis-sessies vinden iedere maand plaats op de eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur in de ochtend via de online tool Zoom. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het installeren van deze tool.
 2. Mocht er sprake zijn van overmacht en kan de sessie niet doorgaan, dan wordt deze sessie verschoven naar de tweede vrijdag van de maand 10.00 uur.
 3. Kennis-sessies hebben tot doel om professionals die met LinkedIn werken verder te helpen en bij te praten over alle ontwikkelingen op gebied van het persoonlijke LinkedInprofiel. Hieronder valt niet:
  1. de LinkedIn bedrijfspagina
  2. LinkedIn campagnebeheer
  3. één van de premium-pakketten van LinkedIn.

Bij eventuele interesse in een van deze uitgesloten onderwerpen kan een training of privé-sessie geboekt worden.

 1. In de kennis-sessies wordt geen training gegeven op gebied van LinkedIn, hiervoor dient een LinkedIntraining geboekt te worden.
 2. In de kennis-sessies wordt geen uitgebreid persoonlijk advies gegeven, hiervoor dient een privé-sessie geboekt te worden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 1. Digital Moves is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een sessie van Digital Moves tenzij aan Digital Moves opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Digital Moves op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan trainingen en kennis-sessies geschieden volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 5. Digital Moves heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Digital Moves kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen en kennis-sessies. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Digital Moves op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Digital Moves hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen en sessies. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
 6. Digital Moves zal er alles aan doen om de best mogelijke sessies te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de training. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de sessies afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. Digital Moves is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Indien en voor zover Digital Moves aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Digital Moves kan worden toegerekend. Digital Moves is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel  8. Intellectuele eigendom en Copyright

 1. Het verstrekte cursusmateriaal, zoals checklisten en e-books, wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Digital Moves voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Moves is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 3. Presentaties worden niet gedeeld met deelnemers vanwege auteursrechten en AVG wetgeving.

Artikel 9. Klachten

 1. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via het op de website vermeld email-adres van Digital Moves, of via een daartoe op de website beschikbaar online formulier.
 2. De klacht wordt na ontvangst geregistreerd en aan de klant wordt per email bevestigd dat de klacht is ontvangen. De klacht wordt vervolgens zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst ervan, in behandeling genomen.
 3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. Indien de klacht niet op een voor de klant bevredigende manier door Digital Moves is behandeld of opgelost, is sprake van een geschil en kunnen de klant en/of Digital Moves het geschil voorleggen aan het MFN te benaderen via deze website: https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator. Het MFN stelt dan een onafhankelijke MFN register mediator aan, wiens specialisatie het best aansluit bij het te behandelen geschil.
 5. De mediator zal het geschil tussen partijen trachten te beslechten, conform de reglementen en modellen van het MFN, binnen een termijn van drie maanden nadat partijen de mediator hebben verzocht hun geschil in behandeling te nemen. De uitspraak van de mediator is bindend. 

Artikel 10. Training op locatie tijdens Coronamaatregelen 

 1. Indien een training op locatie plaatsvindt en er zijn op dat moment vanuit de Nederlandse overheid maatregelen opgelegd, geldt het volgende als voorwaarde voor de training:
  1. Opdrachtgever zorgt voor een ruimte waar iedereen minimaal anderhalve meter uit elkaar zit.
  2. Opdrachtgever draagt zorg voor het klaarstaan en instellen van alle apparatuur, zoals beamer/scherm en whiteboard, zodat de trainer zo min mogelijk attributen aan hoeft te raken.
  3. Er worden voor, tijdens of na de sessie geen handen geschud.
  4. De groep deelnemers bestaat uit maximaal tien personen en iedereen kan op het beeldscherm of de beamer meekijken. Houd hier dus rekening mee bij de opstelling van meubilair binnen de ruimte.
  5. De trainer loopt niet door het lokaal heen in verband met de anderhalvemeter-maatregel en kan hierdoor niet meekijken op het scherm van de deelnemers.
  6. Vragen worden derhalve alleen op afstand beantwoord, niet aan het bureau van de deelnemers. Deze regel kan voor beginners een beperking zijn.
  7. indien één van de deelnemers ook maar enigszins gezondheidsklachten heeft (verkouden, grieperig, keelpijn) kan deze niet deelnemen aan de training. Dit risico ligt bij de opdrachtgever. Het is helaas niet mogelijk de training in te halen of restitutie aan te vragen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Digital Moves en overeenkomsten tussen Digital Moves en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amersfoort, tenzij de wet anders voorschrijft.
Winkelwagen
Scroll naar boven